Zgodnie z ustawą o PIT podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek prowadzić wykonujące działalność gospodarczą osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, których przychody netto ze sprzedaży nie przekroczyły równowartości 1 200 000,- euro. Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów dotyczy również osób:

 • wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia, zawartych na podstawie odrębnych przepisów;
 • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg;
 • duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Wyłączono natomiast z obowiązku prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów osoby, które:

 • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych;
 • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;
 • wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim;
 • dokonują sprzedaży środków trwałych po likwidacji działalności.

Dla klientów naszego biura rachunkowego rozliczających się tą metodą oferujemy:

 • rzetelne, prawidłowe i terminowe prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • prowadzenie ewidencji nabycia VAT i ewidencji dostaw VAT oraz sporządzanie i składanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie dokumentów ZUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także ewidencji wyposażenia,
 • sporządzanie list płac pracowników i prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego Zleceniodawcy,
 • przekazywanie Zleceniodawcy informacji o wysokości zobowiązań podatkowych – osobiście w siedzibie Zleceniobiorcy lub – na życzenie Zleceniodawcy – telefonicznie albo pocztą elektroniczną,
 • przechowywanie w siedzibie Zleceniobiorcy dokumentów i danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym,
 • zachowanie w tajemnicy informacji przekazanych przez Zleceniodawcę.