Pełna księgowość jest najbardziej zaawansowaną i sformalizowaną formą prowadzenia rachunkowości finansowej, obowiązującą między innymi w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz w przedsiębiorstwach, których przychód uzyskany z działalności przekroczył równowartości 1.200.000 euro. Pełną księgowość prowadzi się w formie księgi rachunkowej, w której skład wchodzi:

 • dziennik,
 • konta księgi głównej,
 • konta księgi pomocniczej,
 • zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz zestawienie sald kont pomocniczych,
 • wykaz składników aktywów i pasywów.

Dla klientów naszego biura rachunkowego rozliczających się tą metodą oferujemy:

 • rzetelne, prawidłowe i terminowe prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu techniki komputerowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji płacowej, sporządzanie list płac pracowników,
 • prowadzenie ewidencji nabycia VAT i ewidencji dostaw VAT oraz sporządzanie i składanie deklaracji VAT,
 • sporządzanie dokumentów ZUS,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie rozliczeń rocznych w zakresie podatku dochodowego Zleceniodawcy,
 • sporządzanie deklaracji dla GUS zgodnie z wymogami tego organu,
 • przechowywanie dokumentów i danych w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.