ZMIANY W PROWADZENIU EWIDENCJI VAT

Od 1 stycznia 2017 r. zaczną obowiązywać nowe regulacje w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji VAT. Zmianie ulegnie zakres danych, które podatnicy będą obowiązani uwzględniać w ewidencji. Zmiany te wprowadza ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846).

W efekcie nowelizacji zmianie uległ art. 109 ust 3 ustawy o VAT. W związku ze zmianą podatnicy (z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9) są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja VAT powinna zawierać w dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.

Kolejną bardzo ważną zmianą, która również dotyczy ewidencji VAT, jest wprowadzony ustawą nowelizującą przepis (w art. 109 ust. 8a), który nakłada obowiązek prowadzenia ewidencji w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych. W związku z czym, oznacza to obowiązek, począwszy od 1 stycznia 2018 r., prowadzenia ewidencji VAT przez wszystkich podatników czynnych tego podatku wyłącznie w formie elektroniczne.