Karta informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. E. UE. L z 2016 r. Nr 119, str. 1). – zwanym dalej RODO – informujemy, że:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TOP LINE BIURO RACHUNKOWE Joanna Socha, zwana dalej Administratorem;

2)     Administrator ustanowił punkt kontaktowy, poprzez który można się skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych przez:

a.     formularz kontaktowy na stronie http://www.twojaksięgowa.szczecin.pl/kontakt,

b.     pod adresem email topline@twojaksiegowa.szczecin.pl,

c.       pod numerem telefonu +48 661 494 772,

d.     pisemnie na adres Administratora.

3)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb wykonywania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, na podstawie Pani/Pana zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

4)     Pani/Pana dane przetwarzane będą przez okres wyznaczony zgodnie z rejestrem kategorii przetwarzania oraz rejestrem czynności przetwarzania.

5)     Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione do:

a.     ZUS,

b.     US,

c.       firm świadczących usługi IT,

d.     firmy świadczącej usługi pocztowe/kurierskie,

6)     Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do:

a.     dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b.     sprostowania (poprawiania) danych,

c.       usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,

d.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e.     przenoszenia danych,

f.       wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7)     Podanie danych jest dobrowolne.